DMOP Duurzaam Meerjarig Onderhouds Plan, Meerjarig Onderhoudsplan, School, scholen, schoolgebouw, schoolgebouwen

DMOP

Schoolbesturen worden zelf verantwoordelijk voor alle onderhoud van hun schoolgebouwen.

Het regeerakkoord heeft een aantal gevolgen voor schoolbesturen. Het buitenonderhoud van scholen wordt ondergebracht bij de schoolbesturen in plaats van, zoals voorheen, de gemeenten. Dit betekend dat schoolbesturen in het basisonderwijs verantwoordelijk worden voor alle onderhoud van hun schoolgebouwen.

Motie Van Haersma Buma afromen Gemeentefonds onderwijshuisvesting.

Er vindt een uitname uit het Gemeentefonds plaats van de middelen die in de verdeling toegerekend worden aan onderwijshuisvesting, maar daar niet aan uitgegeven worden, zoals geconstateerd in de motie Van Haersma Buma (Tweede Kamer, vergaderjaar 2011-2012, 33 000, nr. 12).

 

Wat betekend dit akkoord? Schoolbesturen worden zelf verantwoordelijk voor alle onderhoud aan hun schoolgebouwen. Vanuit dat perspectief kunnen zij integrale onderhoudsafwegingen maken. Enerzijds betekend dit dat schoolbesturen tijd overhouden, omdat de tijdsintensieve aanvraagprocedure voor het huisvestingprogramma niet meer hoeft te worden gedaan, tenminste voor wat betreft het buitenonderhoud. Anderzijds komen er met de nieuwe verantwoordelijkheden ook extra werkzaamheden met zich mee, zoals het opstellen van een Meerjaren Onderhouds Plan (MOP). Een taak die voorheen door gemeenten werd verzorgt. Gemeenten blijven in veel gevallen wel financieel betrokken bij de schoolgebouwen. Vanuit dat perspectief hebben zij baat bij helderheid over de onderhoudsconditie waarin het schoolgebouw zich bevindt.

 

waarom een MOP

Het is belangrijk om het onderhoud van uw vastgoed inzichtelijk te maken. Met een MOP kunt u onderhoud plannen en onnodige kosten door achterstallig onderhoud voorkomen. In de MOP staat welk onderhoud de komende 5 tot 10 jaar nodig is en wat dat gaat kosten. U weet wanneer u uitgaven hebt, waardoor u daar rekening mee kan houden, eveneens kunt u de kosten makkelijker verspreiden.

 

Vastgoedfocus ondersteunt instellingen, school- en gemeentebesturen bij het opstellen van een MOP of het actualiseren van een MOP. Dit doen zij samen met Jorissen Simonetti architecten, een landelijk integraal opererend architectenbureau. Samen verzorgen zij voor een aantal basisscholen, middelbaar- en beroepsonderwijs in de Driehoek Arnhem, Deventer en Winterswijk het onderhoud. Hierdoor hebben zij ruime ervaring op het gebied van het onderhoudsbeheer, het opstellen en uitvoeren van Meerjaren Onderhouds Planningen. Wij maken aspecten inzichtelijk en kunnen partijen ondersteunen om de besluiten goed gemotiveerd te nemen. Vooral bij grote onderhoudswerkzaamheden is het verstandig een bouwkundig deskundige in te schakelen. De bouwkundige komt langs om het pand te bekijken en stelt vast welk onderhoud nodig is. Hij maakt een planning en zal het werk begeleiden en controleren. Al die informatie verwerkt hij in het MOP.

 

een Duurzame MOP!

Duurzaamheid hebben wij hoog in het vaandel staan. Daarom vinden wij het belangrijk om duurzaamheid mee te nemen in de afweging van het plannen van het meerjarig onderhoud. Het Duurzaam Meerjaren Plan (DMOP) onderscheidt zich doordat het ook ingaat op de energiezuinigheid, het binnenmilieu (thermisch comfort) en luchtkwaliteit. Hiermee kan een prettig leerklimaat worden gerealiseerd voor leerlingen, met als gevolg ook betere leerprestaties en een minder hoog ziekteverzuim.

 

Een DMOP van Vastgoedfocus ziet er als volgt uit:

Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder gebouw heeft na verloop van tijd onderhoud nodig. Meestal wordt dat onderhoud uitgevoerd als er zichtbaar verval aan de elementen is. De kans op vervolgschade aan de overige gerelateerde elementen is dan ook groot. Bij planmatig onderhoud gaat men uit van een theoretische cyclus in combinatie met een frequente inspectie. Op deze wijze wordt globaal het startjaar van onderhoud bepaald, terwijl de inspectie het exacte moment van uitvoering aangeeft.

 

Het doel van de inspectie is het verkrijgen van inzicht in de bouwkundige- en installatietechnische kwaliteit van het object. Het betreft een visuele inspectie. Het object is onafhankelijk beoordeeld aan de hand van de huidige geldende technische normen en eisen in relatie tot het bouwjaar en de bouwwijze van het object. De beoordeling van de bouwkundige of installatietechnische staat van het object heeft betrekking op twee zaken: de kwaliteit van het object en de samengestelde bouwdelen: hierbij wordt bekeken of er in de bouwdelen gebreken of constructiefouten zijn geconstateerd. Als tweede punt het verouderingsproces. Onderdelen van het object die niet of gedeeltelijk controleerbaar zijn, worden geschat op basis van hun ouderdom en de voor betreffende bouwdelen normaal geldende levensduur. Het betreft hier in hoofdzaak installaties (bijvoorbeeld riolering).

 

opbouw DMOP

De opbouw van het DMOP ziet er als volgt uit:

Voorblad

Inleiding

Algemene gegevens

Overzicht elementen

Calculatie bevindingen/gebreken (constateringen tijdens inspectie)

Jaarplan (handleidingen die in het huidige jaar moeten worden uitgevoerd)

10-jaren-begroting gedetailleerd

10-jaren-begroting gecomprimeerd

Kapitalisatie

Planning

Een voorbeeld fragment van een DMOP is hier downloaden.

 

Vastgoedfocus realiseert in samenwerking met Jorissen Simonetti architecten uw DMOP. Met de DMOP kan het onderhoudsbeleid op de toekomstige onderhoudskosten worden afgestemd. Uw voordelen op een rij:

Verlaging van de totale exploitatielasten.

Waardeverbetering en verhoging van de huisvestingskwaliteit van het gebouw.

Realisatie van een prettiger leer/leefklimaat voor leerlingen, ouders en onderwijzend personeel met als gevolg betere leerprestaties en een minder hoog ziekteverzuim.

Verlenging van de levensduur van het gebouw.

Imago- of identiteitsverbetering van de school.

Op deze manier kan een verspreid onderhoudsbeleid worden gevoerd, waarmee u niet meer voor onverwachte hoge uitgaven komt te staan. Met de Duurzame Meerjaren Onderhouds Planningen krijgt u gericht de onderhoudskosten en planning inzichtelijk, waardoor u grip krijgt op het uit te voeren onderhoud.